معرفی

مشخصات فردی

محمدرضا اسدی

نام - نام خانوادگی : محمدرضا   اسدی

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : پرستاری

محل خدمت : دانشکده پرستاری مامایی

محمدرضا اسدی خمامی
محمدرضا اسدی

محل خدمت :
    دانشکده پرستاری مامایی
^